Tablice informacyjne VMS w ramach budowy inteligentnego systemu transportowego w Rzeszowie.

Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefą płatnego parkowania w ramach projektu „poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania.

 

System dynamicznego ważenia pojazdów w ramach budowy inteligentnego systemu transportowego w Rzeszowie.

Budowa systemu dynamicznego ważenia pojazdów realizowany w ramach programu pn.: „Infrastruktura i środowisko" w Rzeszowie.

 

Farmy Wiatrowe Łańcut - Kosina.

Farma wiatrowa w miejscowościach Kosina, Sonina i Wysoka.

 

Aktywne tablice informacyjne dla transportu miejskiego SIP i biletomaty w ramach budowy inteligentnego systemu transportowego.

Aktywne tablice informacyjne dla transportu miejskiego SIP i biletomaty w ramach zamierzenia inwestycyjnego: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa. 

 

Rzeszowski Inteligentny System Transportowy.

„Rzeszowski Inteligentny System Transportowy” realizowany w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa
i okolic”.
Zadanie nr 1 „Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym.

 

Sieć elektroenergetyczna SN/nN. Sandomierz.

Budowa stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi SN i nN celem zasilania w energię elektryczną budynku socjalno - mieszkalnego
przy ul. Trześniowskiej w Sandomierzu wraz z powiązaniami do istniejących linii napowietrznych nN i przebudową sieci linii napowietrznej nN
i linii kablowych SN.

Sieć elektroenergetyczna SN. Arłamów.

Przebudowa napowietrznej linii SN15kV relacji Bircza – Trzcianiec na potrzeby przyłączenia W.E.C.K.S. Arłamów w Arłamowie.

Sieć elektroenergetyczna SN. Dębica.

Remont istniejącej sieci energetycznej średniego napięcia relacji od GPZ „Latoszyn” poprzez stacje transformatorową  „Szpital 2”,
stację transformatorową „Kawęczyńska” do stacji transformatorowej „Lodowisko” w Dębicy. 

 

Słoneczny Stok. Rzeszów.

Budowa trzech stacji transformatorowych wnętrzowych, linii SN i nN dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej w rejonie ulic Krośnieńskiej, Wadowickiej i Bł. Karoliny na os. Słoneczny Stok  w Rzeszowie.